மாதிரி தாள்கள்

எழுத்துப் பரீட்சை

எழுத்துப் பரீட்சை மாதிரி பரீட்சை தாள் தொகுப்பு II

சிங்களம்

தமிழ்

எழுத்துப் பரீட்சை - கடந்தகால பரீட்சை தாள்கள் 2007/2008

சிங்களம்

தமிழ்

கேட்டல் பரீட்சை

கேட்டல் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள் - சிங்களம்

மட்டம் ஒலிப்பதிவு வினாத்தாள் விடைத்தாள்

மட்டம் I

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் II

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் III

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் IV

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

கேட்டல் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள் - தமிழ்

மட்டம் ஒலிப்பதிவு வினாத்தாள் விடைத்தாள்

மட்டம் I

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் II

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் III

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

மட்டம் IV

பகுதி 1

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

 

பகுதி 2

 

 

 

பகுதி 3

 

 

வாய்மொழிப்பரீட்சை

  சிங்கள வினாத்தாள் தமிழ் வினாத்தாள்

மட்டம் I

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

மட்டம் II

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

மட்டம் III

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்

மட்டம் IV

தரவிறக்கம்

தரவிறக்கம்