ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

ලිඛිත පරීක්ෂණය

ලිඛිත පරීක්ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර II වන කාණ්ඩය

සිංහල

දෙමළ

ලිඛිත පරීක්ෂණය - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර 2007/2008

සිංහල

දෙමළ

ශ්‍රවන පරීක්ෂණ

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර - සිංහල

මට්ටම හඬ පටිය ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු පත්‍රය

I මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

II මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

 

3 කොටස

 

 

III මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

IV මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර - දෙමළ

මට්ටම හඬ පටිය ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු පත්‍රය

I මට්ටම

කොටස 1

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

II මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

III මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස

 

 

IV මට්ටම

1 කොටස

බාගත කිරීමට

බාගත කිරීමට

 

2 කොටස

 

 

 

3 කොටස