නම් කළ නිලධාරී

A

කේ. සැනෝජි රුවිනිකා පෙරේරා මහත්මිය
කොමසාරිස්
3 වන මහල

+94 112 865 478

+94 714 484 561

+94 112 888 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු නිලධාරී

shaminda

ශාමින්ද මහලේකම් මහතා
සහකාර කොමසාරිස් (පරිවර්තන සහ පාලන)
3 වන මහල

+94 112 877 231

+94 718 004 843

+94 112 888 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.