නම් කළ නිලධාරී

A

ප්‍රින්ස් සේනාධීර මයා
කොමසාරිස් ජනරාල්
3වන මහල

+94 112 888 929

+94 112 888 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු නිලධාරී

A

කේ. සැනෝජි රුවිනිකා පෙරේරා මහත්මිය
කොමසාරිස්
3 වන මහල

+94 112 865 478

+94 112 888 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

shaminda

ශාමින්ද මහලේකම් මහතා
කොමසාරිස් (පරිවර්තන)
3 වන මහල

+94 112 877 231

+94 112 888 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.