මෙමඟින් රජයේ නිලධාරීන්ගේ භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග සඳහා වන පෙළපොත්, උපකාරක ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කරනු ලැබේ.

ඔබට පහත සඳහන් ග්‍රන්ථ මිලට ගත හැකි ය.

  ප්‍රකාශනයේ නම පිටපතක මිල රු:
1 මූලික සිංහල (Basic Sinhala) 25
2 සිංහල.දෙමළ (Sinhala- Tamil) 180
3 කථන දෙමළ (Spoken Tamil) 200
4 ලේඛන දෙමළ (Written Tamil) 200
5 දෙමළ උසස් (Advance Tamil) 100
6 සිං.ශීර්.ශබ්.කෝ. (Dictionary with Sinhala Headwords) 600
7 ත්‍රී භාෂා දෙමළ (Trilingual Tamil) 150
8 En.For pub. ser. 100
9 Eng.Better Com. 150
10 Pra.En.Basic 125
11 Pra.En.advanced 350
12 කළමනාකරණය (Management) 115
13 සෞන්ද.අධ්‍යා.(I) (Aesthetic Education - I) 75
14 සෞන්ද.අධ්‍ය.(II) (Aesthetic Education - II) 60
15 බිම් මැනුම (Surveying)  
16 පරිසර විද්‍යාව (Environmental Science) 150
17 Linguistics 75
18 Com. Sta. 60
19 Fine Art music 75
20 Economics 90
21 C.D 250
22 සත්ව විද්‍යාව (Zoology) 150
23 පුරා විද්‍යාව (Archaeology) 100
24 භාෂණ සිංහල (Spoken Sinhala) 180
25 සර.දෙමළ වැ.පො. (Simple Tamil Workbook) 92
26 සරළ දෙමළ (Simple Tamil)  
27 සරළ සිංහල (Simple Sinhala) 115
28 කට වහර (දෙමළ වහර) (Colloqualism – Tamil) 55
29 වාග් විද්‍යාව (Linguistics) 640