වර්ෂ 1943 විශේෂ අධ්‍යාපන කාරක සභා නිර්දේශ මත අධ්‍යාපනයේ භාෂා මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් මව් බසට පරිවර්තනය වීමේදී පාරිභාෂික ශබ්දමාලා සම්පාදනයෙන් ඇරඹි මෙම කාර්යය 1956 අංක 33 දරන පනත මගින් රාජ්‍ය භාෂා නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ සමාපනය වූ පාරිභාෂික පදමාලා සම්පාදනය රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රධාන කාර්යක් විය. 1956 - 1987 කාලය තුළ විවිධ විෂය සඳහා ඉංග්‍රීසි /සිංහල, ඉංග්‍රීසි /දෙමළ, දෙමළ/ ඉංග්‍රීසි සිංහල/දෙමළ ශබ්දමාලා 60ක් පමණ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සම්පාදනය කර ඇත.

1987 වර්ෂයේදී දෙමළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාවන් වීමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධාන භාෂාව බවට පත්වීමත් සමඟ භාෂාත්‍රයේ අදාල පදමාලා වල අවශ්‍යතාව තවදුරටත් දැඩිවිය.

ඒ අනුව මුල් කාලයේදී සකස් කළ පාරිභාෂික පද යාවත්කාලීන කර ප්‍රතිශෝධනය කිරීමත්, සමාජ අවශ්‍යතාව අනුව හදුනාගන්නා ලද නව විෂය ක්ෂේත්‍ර සඳහා පාරිභාෂික පද සම්පාදනයත්, 2005 වර්ෂයේ සිට නැවත ව්‍යාපෘතියක් ලෙස රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කරන ලදී.

ත්‍රෛභාෂික ප්‍රතිපත්තියක් ඇති වර්තමානයේ එය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන තුළ ද පොදු ජන සමාජය තුළ ද විශාල ප්‍රවණතාවක් ලැබෙන බැවින් ඒ සඳහා පහසුකම් සැපයීම රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම වූ බැවින් 2013 වර්ෂයේ සිට ත්‍රෛභාෂික පදමාලා සම්පාදනය ආරම්භ විය. ඒ අනුව ද්විභාෂික පදමාලා හා ත්‍රෛභාෂික පදමාලා 57 ක් සකස් කර රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු www.languagesdept.gov.lk යන වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇත. මීට අමතරව සෙවුම් ඒකකයක් (search system) සහිතව සකස් කරන ලද පදමාලා 53 ක් අඩංගු සංයුක්ත තැටියක් ද අන්තර් ජාල පහසුකම් නොමැතිව භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

ඇපල් හා ඇන්රොයිඩ් (Apple & Anroid) පද්ධති යටතේ නිර්මාණය කරන ලද පදමාලා 55 අඩංගු ජංගම මෘදුකාංගයක් (Mobile App) Google-Play මගින් Golossarry of technical term/ department of official language යන නමින් භාගත කර ගත හැක.

ත්‍රෛභාෂික පදමාලා 33 ක් සහ ද්වීභාෂිකපදමාලා 23 ක් www.languagesdept.gov.lk යන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පදමාලා යටතේ පහත සඳහන් පාරිභාෂික පදමාලා ලබා ගත හැක.

ත්‍රෛභාෂික පදමාලා

යුධ හමුදාව සඳහා පාරිභාෂික පද

අධ්‍යාපනය

නාවික හමුදාව සඳහා පාරිභාෂික පද

ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය

ගුවන් හමුදාව සඳහා පාරිභාෂික පද

තොරතුරු තාක්ෂණය

පොලීසිය සඳහා පාරිභාෂික පද

මනෝ විද්‍යාව

ඉඩම් කටයුතු

උපදේශනය

රාජ්‍ය පරිපාලනය

ආර්ථික විද්‍යාව

මුදල් රෙගුලාසි

ආණ්ඩුවේ නිලනාම පිළිබඳ ශබ්ද සංග්‍රහය

නීතිය

සන්නිවේදනය මාධ්‍ය අධ්‍යනය

භෞතික විද්‍යාව

ගණකාධිකරණය

සංඛ්‍යානය

බුද්ධ ධර්මය

කෘෂිකර්මය

ආයුර්වේදය

උද්භිද විද්‍යාව

භූගෝලය

ඉතිහාසය

සත්ව විද්‍යාව

ගණිතය

පුස්තකාල හා විඥ්ඥාපන විද්‍යාව

වාග් විද්‍යාව

රසායන විද්‍යාව

සාහිත්‍යය

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය