රජයේ නිල භාෂා පරිවර්තකයා වශයෙන් කටයුතු කරන රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ භාෂා පරිවර්තන අංශය මඟින් රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලට අවශ්‍ය භාෂා පරිවර්තන කටයුතු සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාත්‍රයෙන් ඉටු කරනු ලැබේ. රාජ්‍ය ආයතනවලින් ගාස්තු අය නොකරන අතර අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 12/2003 (IV) අනුව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ. ඔබට උසස් වෘත්තීය පරිවර්තන සේවයක් ලබා දීමට අපි සූදානමින් සිටින්නෙමු.

ඔබ ආයතනයේ භාෂා පරිවර්තකයන් නොමැති නම් පමණක් ඔබට අපගේ සේවය ලබා ගත හැකිය.

ඒ සඳහා,

  • වෙබ් අඩවියේ සඳහන් යොමුව ඔස්සේ අදාළ උපදෙස් පරිදි ලේඛන අප වෙත එවන්න. පරිවර්තිත ලේඛන නැවත විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේ ඔබ වෙත යොමු කරනු ඇත.
  • අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති නම් ආවරණ ලිපියක් සමඟ මුද්‍රිත පිටපත රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් වෙත යොමු කිරීමෙන් ඔබේ අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගත හැකිය.

ඔබේ අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේ ද?

තවද, ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් භාෂා පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි භාෂා පහසුකම් සපයන්නන්ගේ සංචිතයක් සහ www.bhashawa.lk වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යන්නෙමු. ඒ හරහා ඹබට සිංහල, දෙමළ, සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් සේවය ඔබ ප්‍රදේශයේ සිටින සුදුසුකම් ලත් භාෂා පහසුකම් සලසන්නන්ගෙන් සිදු කරවා ගත හැක.

මීට අමතරව විදේශ භාෂා කිහිපයක න්පුනතාවය දක්වන භාෂා පහසුකම් සලසන්නන්ගේ සංචිතයක් ද වැඩි දියුණු කරමින් පවතී.
සිංහල,දෙමළ භාෂා පරිවර්තනය සිදු කළ හැකි පරිගණක මෘදුකාංගයක් ද රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වැඩිදියුණු කර ඇත.

තවද,

  • ලෝක මාතෘ භාෂා දිනය සැමරීම
  • ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දිනය සැමරීම ද මෙම අංශය මඟින් පවත්වනු ලබන සුවිශේෂි කාර්යයන් ලෙස දැක්වීමට හැකිය.

අංශ ප්‍රධානි

ඊ. එම්. එස්. ඩබ්. ඊරියගම මෙනවිය
සහකාර කොමසාරිස් (පරිවර්තන)

+94 112 877 231

සෙසු නිලධාරි ලේඛනය

එච්. ඒ. එන්. ඩී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
භාෂා පරිවර්තන අධිකාරි (වැ.බ) සිංහල/ ඉංග්‍රීසි

සිංහල/ ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තන නිලධාරීන්

කේ. ඒ. ටී. රූපිකා මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - I
නයනි ගුණවර්ධන මිය භාෂා පරිවර්තක - I
චාමිලා පෙරේරා මිය භාෂා පරිවර්තක - I
සශිනි ජයරත්න මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - I
තාරක විශ්වනාත් මහතා භාෂා පරිවර්තක - I
ඉන්දීවරි වෙළගෙදර මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - I
විජිත් අමරසිංහ මහතා භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
මන්දාකිණි අක්මීමන මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
තිලිණි සෙනෙවිරත්න මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
උපේඛා රාජපක්‍ෂ මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
අමාවශ්‍යා සිරිසේන මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
සචිත්‍රා ජයතිලක මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
උදානි දිල්ෂිකා මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
පූර්ණිමා මායාදුන්න මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
අයේෂා ශ්‍යාමලී ද සොයිසා මිය සංවර්ධන නිලධාරි
දයාන් කුමාර මහතා භාෂා පරිවර්තක සහකාර
මාලා ජයසේකර මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
නිලානි ජයවර්ධන මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
ප්‍රියන්ති බණ්ඩාර මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
විනීතා පෙහේලිකා මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
ඒ. ඒ. උෂානි මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා භාෂා පරිවර්තක සහකාර
සුනේත්‍රා සේරසිංහ මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර

සිංහල / දෙමළ භාෂා පරිවර්තක නිලධාරීන්

පී. එස්. එල්. කුමාරි මිය භාෂා පරිවර්තක - I
ආර්. පී. ගමගේ මහතා භාෂා පරිවර්තක - I
ඩබ්. එල්. එස්. පීරිස් මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
ආර්. පී. සුවන්දිකා මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
පී. එල්. කුමාරි පීරිස් මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
එම්. ෆවුසර් මහතා භාෂා පරිවර්තක සහකාර

ඉංග්‍රීසි / දෙමළ භාෂා පරිවර්තක නිලධාරීන්

ටී. චන්ද්‍රෙස්ගරම් මහතා භාෂා පරිවර්තක - I
ආර්. පවුතිරා මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
කේ. සජිනි මිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
එම්. එන්. එෆ්. හසීනා මෙනවිය භාෂා පරිවර්තක - II (දෙපාර්තමේන්තුගත)
ජෙයනන්දි මිය භාෂා පරිවර්තක සහකාර
පී. ජෙයසීලන් මහතා භාෂා පරිවර්තක සහකාර

සම්බන්ධීකාරක

ඩබ්. ආර්. ඒ. එල්. සන්දීපනි මිය සංවර්ධන නිලධාරි
ශාන්ති සමන්මලී මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
ඩබ්. එම්. ටී. බී. කේ. වන්නිනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි