රජයේ නිල පරිවර්තකයා වශයෙන් කටයුතු කරන රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ “භාෂා පරිවර්තන අංශය “ මගින් පහත සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

  • රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලට සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් භාෂා පරිවර්තන පහසුකම් සැපයීම. රාජ්‍ය ආයතනවලින් ගාස්තු අය නොකරන අතර, අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලින් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 12/2003(iv) ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
  • දෙපාර්තමේන්තුවේ අධික්ෂණය යටතේ පිහිටුවා ඇති bhashawa.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඕනෑම අයෙකුට/ඕනෑම ආයතනයකට සුදුසුකම් ලත් භාෂා පහසුකම් සපයන්නෙකු තෝරාගෙන ස්වකීය පරිවර්තනයක් ඉටුකර ගැනීමට පහසුකම් සැපයීම. (රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 26/2016 ප්‍රකාරව නියමිත ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.)
  • දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තෝරාගත් විදේශ භාෂා පරිවර්තනය සඳහා සුදුසුකම් ලත් භාෂා පහසුකම් සපයන්නන්ගේ සංචිතය හරහා චීන, ප්‍රංශ, ජර්මන්, හින්දි සහ ජපන් භාෂා පරිවර්තනයන් ඉටුකරගැනීමට පහසුකම් සැපයීම.
  • භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා “ප්‍රායෝගික භාෂා පරිවර්තනය” පිළිබඳව පුහුණු ලබාදීම

රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලට භාෂා පරිවර්තන ඉල්ලීම් තැපැල් මගින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාරදීමේ හැකියාව ඇත. ඉදිරිපත් කරනු ලබන භාෂා පරිවර්තන ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු කිරීමේ පහසුව පිණිස ඔබ ආයතනයේ නිලධාරියෙකුගේ නම සහ දුරකථන අංකයද භාෂා පරිවර්තන ඉල්ලීම සමඟ අප වෙත ලබාදෙන්න.

රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් (පරිවර්තන) - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව,
නො. 341/7,
කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
011- 2877231

අංශ ප්‍රධානි 

ෂමින්ද මහලේකම් මයා
කොමසාරිස් (පරිවර්තන)

011 – 2877231

071 – 8004843

සෙසු නිලධාරින්

වජිරා ලසන්ති මිය
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි

සෙව්වන්දි ජයවීර මිය
සංවර්ධන නිලධාරි

සඳනි යාපා මෙය
සංවර්ධන නිලධාරි