பரீட்சை முடிவுகள்

வருடம், தே.அ.அ இலக்கத்தை தெரிக

கலைச்சொற்கள்

சொல்லை வழங்குக..

மொழி ஆய்வகம்

දවසේ වචනය
නිරෝධායනය
அன்றைய வார்த்தை
தனிமைப்படுத்துதல்
Word of the day
Quarantine

What’s New

Discussion on Pool of For Language Facilitator's on 29th May

Discussion on Pool of For Language Facilitator's on 29th May

25 மே 2023

Dear Sir /Madam You are kindly informed that the discussion date has been changed to 29th May 2023 for unavoidable reasons. Accordingly, you are kindly...

மொழி வசதியாளர்களின் குழாத்திற்கு தெரிவு செய்வதற்கான பரீட்சை - 2022

மொழி வசதியாளர்களின் குழாத்திற்கு தெரிவு செய்வதற்கான பரீட்சை - 2022

20 ஏப்ரல் 2023

பரீட்சை நடைபெற்ற திகதி : 20.12.2022 பரீட்சையில் சித்தி பெற்றவர்களின் பெயர் பட்டியல் Click Here

திரு. ப்ரின்ஸ் சேனாதீர
அரசகரும மொழிகள் ஆணையாளர் நாயகம்
முகநூல்
 

அரசகரும மொழிக் கொள்கை

இலங்கையில் மொழி தொடர்பான அடிப்படைச் சட்டமானது 1978 இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் IVஆவது அத்தியாயத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள ஏற்பாடுகள் 13ஆவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தினாலும் (1987) 16ஆவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தினாலும் (1988) திருத்தஞ் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் அரசியலமைப்பின் IIIஆவது அத்தியாயத்தில் 12(2)ஆவது உறுப்புரையில் மொழி உரிமையானது அடிப்படை உரிமையாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பார்க்க

අපේ ප්‍රකාශන
எமது வெளியீடுகள்
Our Publications

இ - வெளியீடுகள்

தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்

Click here

வெளியீடுகள்

விற்பனைக்கு கிடைக்கும்

Click here
labbnr
radiobnr
rtibnr