2019.04.28 ஆம் திகதி நடைபெறவிருந்த அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின், முகாமைத்துவ உதவியாளர்களை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கானப் போட்டிப் பரீட்சையானது அன்றைய தினம் நடைபெறமாட்டாது.

Communicative English Language and Speech Training Results