2020 மார்ச் 23 ஆம் திகதி திட்டமிடப்பட்ட மொழி ஆய்வக வகுப்புகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய திகதி உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும்.