පහත සඳහන් භාෂා පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා භාෂා උපදේශකවරු බඳවාගැනීමට රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැළසුම් කර ඇත.

  • සිංහල
  • දෙමළ
  • ඉංග්‍රීසි
  • විදේශ භාෂා

මේ සඳහා කැමැති අයවලුන් වේ නම් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත ලිපිනයට ලැබීමට සළස්වන මෙන් කාරුණිකව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

කොමසාරිස් ජනරාල්,
රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව,
341/7, කොට්ටේ පාර,
රාජගිරිය.