ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ භාෂා පුහුණු පාඨමාලා දශාධික කාලයක් පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. භාෂා විද්‍යාගාරය යනු නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය රසවත් අත්දැකීම් බවට පත් කරන සැලසුම් සහගත අධ්‍යයන අවකාශයකි. මෙහි දී ගුරුවරයා හා භාෂා සිසුන් අතර, සම්ප්‍රදායික දේශන පිටපත් කිරීමෙන් බැහැර වී ගුරුවරයාගේ ඉගෙනුම් ආධාරක සෘජුව සිසුන් වෙත සම්ප්‍රේශනය කරවීමට හා නවීන ඩිජිටල් ක්‍රමවේද ඔස්සේ සිසුන්ට ගුරුවරයා හා සම්බන්ධ වීමට පහසුකම් සලසා ඇත. මෙමඟින් වඩා ඵලදායී අන්තර් සම්බන්ධිත අධ්‍යයන ක්‍රියාවලියට අවකාශ සැලසේ.

Recruitment of Language Instructors  new blink

The Department of Official Languages has planned to recruit qualified and experienced language instructors for the following Language Training Courses.

 • Sinhala
 • Tamil
 • English
 • Foreign Languages

Interested parties are kindly informed to forward a duly filled application form by registered post so as to reach the Commissioner General, Department of Official Languages, 341/7, Kotte Road, Rajagiriya.

භාෂා විද්‍යාගාරයේ උපයෝගීතාව

 • ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය මාධ්‍යය භාවිතය.
 • ප්‍රායෝගික භාෂා භාවිතය හුරු කිරීම.
 • වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය තුළ භාෂාව රසවත්ව ඉගෙනීමට අවස්ථාව උදා වීම.
 • භාෂාවක සංස්කෘතිය, පරිසරය භාෂා විද්‍යාගාරය තුළ නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව.
 • නිවැරදි උච්ඡාරණය පුහුණු කරවීම.
 • විශ්වාසනීය ඉගෙනුම් හා ඇගයීම් ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනීම.

අපගේ ප්‍රධාන භාෂා පාඨමාලා

විෂයය පාඨමාලාව සංකේත අංකය පැය ගණන
සිංහල මූලික සිංහල
උසස් සිංහල
BS/01/02
AS
50
දෙමළ මූලික දෙමළ
උසස් දෙමළ
විශේෂ කථන පුහුණු දෙමළ
BT
AT
SSTT
50
ඉංග්‍රීසි මූලික ඉංග්‍රීසි
උසස් ඉංග්‍රීසි
විශේෂ කථන පුහුණු ඉංග්‍රිසි
BE
AE
SSTE
50
විදේශ භාෂා මූලික ජපන්
මූලික ජර්මන්
මූලික ප්‍රංශ
උසස් ප්‍රංශ
මූලික චීන
උසස් චීන
මූලික හින්දි
BJ
BG
BF
AF
BC
AC
BH
50
IELTS - IELTS 50

පාඨමාලා ගාස්තු

මූලික පාඨමාලා රු. 7,500.00
උසස් පාඨමාලා රු. 8,000.00
විශේෂ කථන පුහුණුපාඨමාලා රු. 8,500.00
IELTS රු. 10,000.00

පාඨමාලා පැවැත්වෙන වේලාවන්

(පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය) පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 12.00
(දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකය) පෙ.ව. 1.15 - ප.ව. 4.15

පාඨමාලා කාල සීමාව

 • මාස 06 කි. (සතියට එක් දිනයකි. පැය 3යි)

සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම

 • මූලික පාඨමාලා හැර සෙසු පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ දී එක් එක් අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතු ය.
 • මූලික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා සඳහා අයදුම්කරුවන් අවම වශයෙන් අ.පො.ස. සා / පෙළ හෝ ඊට සමාන විභාගයකින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු ය.
 • අනෙකුත් මූලික භාෂා පාඨමාලා සඳහා මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ.

විෂය නිර්දේශය

 • සියලු භාෂා පාඨමාලා අදාළ විෂය නිර්දේශයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.
 • පාඨමාලා අන්තර්ගතයන්
මූලික සිංහල
උසස් සිංහල
මූලික දෙමළ
උසස් දෙමළ
විශේෂ කථන පුහුණු දෙමළ
මූලික ඉංග්‍රීසි
උසස් ඉංග්‍රීසි
විශේෂ කථන පුහුණු ඉංග්‍රීසි
මූලික ජපන්
මූලික ජර්මන්
මූලික ප්‍රංශ
උසස් ප්‍රංශ
මූලික චීන
උසස් චීන
මූලික හින්දි
IELTS

ඉගෙනුම් ආධාරක

 • දෙමළ භාෂා පාඨමාලාවන් සඳහා පහත සඳහන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශන භාවිත කරනු ලැබේ. ( කථන දෙමළ, ලේඛන දෙමළ, භාෂණ සිංහල, අපි සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගෙන ගනිමු )
 • විදේශ භාෂා පාඨමාලා සඳහා අත්පොත් නිර්මාණය කරමින් පවතී.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී පමණක් උපදේශකවරුන් විසින් අතිරේක නිබන්ධන ලබා දේ.

උපදේශකවරුන් බඳවා ගැනීම

 • භාෂා ඉගෙනුම් අවශ්‍යතාව අනුව උපදේශකවරුන් විසින් අප වෙත යොමු කරන අයදුම්පත් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් ලබා දෙන ලකුණු අනුව හා පන්ති කාමරයේ සිසුන්ගෙන් ලබා ගන්නා වූ ඇගයීම් වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් තාවකාලික පදනමින් පාඨමාලා සදහා උපදේශකවරුන් ලියාපදිංචි කරගනු ලැබේ.

(සැ.යු. ස්වභාෂිකයන්ට විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.)

ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදය

දෙවන භාෂාවක් ඉගෙනීමේදී ඉලක්ක කණ්ඩායම්වලට අදාළ වන පරිදි විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද පාඩම් සැලසුම් මඟින් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් නවීන භාෂා ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද හා වාග් විද්‍යාත්මක ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද හා වාග් විද්‍යාත්මක ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරනු ලැබේ.

ඇගයීම් ක්‍රමවේදය

කෙටිකාලීන භාෂා පාඨමාලාවන් මඟින් භාෂණය, ලේඛනය හා ශ්‍රවණය හා අවබෝධය අරමුණු කරගත් භාෂා කුසලතා දියුණු කොට ඒ පිළිබඳ ස්වාධීන වූ ඇගයීම් ක්‍රියාත්මක වේ. එම ඇගයීම් ක්‍රමවේදයන් ජාත්‍යන්තර භාෂා ඇගයීම් ක්‍රමවේදයන්ට සමීප වෙමින් වඩාත් විද්‍යානුකූල වූ නව ඇගයීම් ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනීම් ද ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

සම්මන්ත්‍රණ

විවිධ කණඩායම් වශයෙන් ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ දැනුම් මට්ටම පුර්ව පරීක්ෂණයකට ලක් කරමින් අවසාන පරීක්ෂණ ඉලක්කකර පාඨමාලා අවසානයේ එක් එක් පාඨමාලාවන් සඳහා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පවත්වනු ලබයි.

විභාග

පාඨමාලා සඳහා පැමිණීම 80% සම්පුර්ණ කළ සිසුන් සඳහා පමණක් භාෂා ඇගයීම් ක්‍රමවේද අනුව ලේඛනය, කථනය, ශ්‍රවණය හා අවබෝධය යන කුසලතා පදනම් කර ගනිමින් භාෂා හැකියාවන් පරීක්ෂා කිරීමේ අවසන් පරීක්ෂණ පැවැත්වේ. මෙහි දී ශ්‍රවණ කුසලතා පරීක්ෂණ භාෂා විද්‍යාගාරය තුළ පමණක් සිදු කරනු ලැබේ.

භාෂා විද්‍යාගාර පහසුකම්

දැනට භාෂා විද්‍යාගාරයක් සතු නවීන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි භාෂා විද්‍යාගාර දෙකක් අප සතුව පවතී. භාෂාවක සංස්කෘතිය, නිවැරදි උච්චාරණ ස්වරූපය, භාෂා ඉගෙනීම් රුචිය වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන මෙම භාෂා විද්‍යාගාරයන් මඟින් එක් එක් උපදේශකවරුන් විසින් සකස් කරන ලද පාඩම් ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සිසුන්ගේ භාෂා කුසලතා වර්ධනයට උපයෝගී වේ. තව ද ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා භාෂා උපදේශකවරුන්ට මෙන්ම භාෂාවන් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ට මෙම භාෂා විද්‍යාගාර පහසුකම් වඩාත් ඵලදායි වනු ඇත.

සහතිකපත් ප්‍රදානය

පාඨමාලාව අවසානයේදී එක් එක් අපේක්ෂකයන් ලබා ගන්නා සාමාර්ථයන් අනුව එක් එක් ශ්‍රේණීන් පදනම් කර ගනිමින් පිළිගත් සහතිකයක් පිරිනමනු ලබයි.

A = 75 -100 (විශිෂ්ට සාමාර්ථය)

B = 65 - 74 (අධි සම්මාන සාමාර්ථය)

C = 50 - 64 (සම්මාන සාමාර්ථය)

S = 35 - 49 (සාමාන්‍ය සාමාර්ථය)

W = 0 - 34 (අසමත්)

විශේෂ පාඨමාලා

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාෂා පුහුණු සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආයතනයන් හා පුද්ගලයන් විසින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ආයතනික අවශ්‍යතා පදනම් කර ගනිමින් රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන ආයතනයන් හා පුද්ගලයන් විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ආයතනගත වැඩසටහන් භාෂා විද්‍යාගාරය මඟින් සංවිධානය කරදෙනු ලබයි. භාෂා විද්‍යාගාරයේ දැනට පවතින ඉල්ලුම හා පහසුකම් මත එම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් හඳුනාගත් සුවිශේෂිත වැඩසටහන් ලෙස මෙම වැඩසටහන් වෙනම විෂය නිර්දේශයක් යටතේ එක් එක් ආයතනයන්හි පරමාර්ථයන් හා දැක්ම අරමුණු කරගනිමින් සකස් කරනු ලබන පාඩම් ආශ්‍රිතව කඩිනම් වැඩසටහන් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම වැඩසටහන් ඒ ආයතනයන් අපේක්ෂිත අරමුණු හා ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් භාෂා විද්‍යාගාරයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ. එහි දී ආයතනයන්හි අභිමතාර්ථයන්ට අනුව අවසාන ඇගයීම් පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබන අතර පාඨමාලාව අවසානයේ සහතිකපත් ප්‍රදානය සිදු කරනු ලැබේ.

ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුදු හා සුදුසුකම්ලක් ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් භාෂා පාඨමාලා මෙහෙයවනු ලබයි.

උපදේශකවරුන්ගේ නාම ලේඛනය

භාෂා විද්‍යාගාරය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම්

ශිෂ්‍යයෙක් - සිංහල ගුරුවරයෙක් - ජපන්
ශිෂ්‍යාවක් - සිංහල ශිෂ්‍යාවක් - ජපන්
ශිෂ්‍යාවක් - දෙමළ ගුරුවරයෙක් - ප්‍රංශ
ශිෂ්‍යාවක් - ඉංග්‍රිසි ශිෂ්‍යයෙක් - ප්‍රංශ
ශිෂ්‍යයෙක් - ඉංග්‍රිසි ගුරුවරයෙක් - ජර්මන්
ගුරුවරයෙක් - හින්දි ශිෂ්‍යයෙක් - ජර්මන්
ශිෂ්‍යාවක් - හින්දි ගුරුවරු - සිංහල/ ඉංග්‍රීසි/ දෙමළ